Lãnh đạo: 01 Giám đốc và 0l Phó Giám đốc.

Trung tâm có 3 phòng:

– Phòng Kế hoạch – Tài chính.

– Phòng kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm.

– Phòng kiểm nghiệm Dược lý – Vi sinh.

Mỗi Phòng có 01 Trưởng Phòng hoặc 01 cán bộ phụ trách;

Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Thực hiện, xây dựng, quản lý, tham mưu, báo cáo các công tác về: hành chính, tài chính, quản trị, nhân sự, tài sản, kế hoạch tổng hợp (lấy mẫu, hóa chất, thiết bị, vật tư, thu chi,…), triển khai áp dụng quy định của các cấp. Cụ thể như sau:

Công tác kế hoạch – tài chính – kế toán:

 • Xây dựng kế hoạch tổng hợp (tháng, quý, năm), tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch đó.
 • Dự trù kế hoạch mua sắm vật tư, hóa chất, … theo kế hoạch đã được duyệt và theo các quy định hiện hành để phục vụ cho các hoạt động.
 • Quản lý vật tư, tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Tổng hợp các mặt hoạt động, thu thập thông tin và phân tích số liệu, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, chịu trách nhiệm về các số liệu đã báo cáo.

Công tác tổ chức – hành chính – quản trị

 • Quản lý và tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách, thi đua, khen thưởng, kỹ luật liên quan đến công tác kiểm nghiệm theo quy định của Nhà nước và của Bộ Y tế.
 • Thực hiện các nhiệm vụ của hành chính cơ quan.
 • Mua sắm vật tư, trang thiết bị … theo kế hoạch đã được duyệt và theo các quy định hiện hành để phục vụ cho các hoạt động.
 • Quản lý vật tư, tài sản, điều động phương tiện theo kế hoạch của Giám đốc.
 • Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo theo kế hoạch hàng năm.

Phòng kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm

Thực hiện, xây dựng, tham mưu về các mẫu thử kiểm tra bằng phương pháp hóa học, vật lý và hóa lý (thuốc, nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc, thuốc đông dược – dược liệu, mỹ phẩm). Cụ thể như sau:

 • Thực hiện kiểm nghiệm, xác định chất lượng thuốc, nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc, thuốc đông dược – dược liệu, mỹ phẩm bằng các phương pháp hóa học, vật lý và hóa lý. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ cho việc quản lý, giám sát chất lượng thuốc, thuốc đông dược – dược liệu, mỹ phẩm lưu thông trên thị trường và giải quyết các tranh chấp về chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh.
 • Tham gia lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá chất lượng tại các cơ sở sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu, phân phối, bảo quản và sử dụng trên địa bàn tỉnh, tham gia quản lý, giám sát chất lượng thuốc, nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc, thuốc đông dược – dược liệu, mỹ phẩm.
 • Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phân tích, kiểm nghiệm thuốc, thuốc đông dược – dược liệu, mỹ phẩm. Tham gia nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng các cấp về thuốc, thuốc đông dược – dược liệu, mỹ phẩm.
 • Giúp đỡ và hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ, kiểm soát, kiểm nghiệm cho các cơ sở sản xuất thuốc, thuốc đông dược – dược liệu, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh và tham gia biên soạn tư liệu thông tin khoa học, kỹ thuật về phân tích, kiểm nghiệm và quản lý chất lượng thuốc, thuốc đông dược – dược liệu, mỹ phẩm.

Phòng kiểm nghiệm Dược lý - Vi sinh

Thực hiện, xây dựng, tham mưu về các mẫu thử kiểm tra bằng phương pháp sinh vật hoặc vi sinh vật (thuốc, nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc, thuốc đông dược – dược liệu, mỹ phẩm). Cụ thể như sau:

 • Thực hiện kiểm nghiệm bằng các phương pháp sinh vật hoặc vi sinh vật để xác định chất lượng thuốc, nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc và mỹ phẩm. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ cho việc quản lý, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm lưu thông trên thị trường và giải quyết các tranh chấp về chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.
 • Tham gia lấy mẫu để kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu, phân phối, bảo quản, sử dụng trên địa bàn tỉnh.
 • Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phân tích, kiểm nghiệm. Tham gia nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng các cấp về thuốc, thuốc đông dược – dược liệu và mỹ phẩm.
 • Giúp đỡ và hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ, kiểm soát, kiểm nghiệm cho các cơ sở sản xuất thuốc, thuốc đông dược – dược liệu và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh và tham gia biên soạn tư liệu thông tin khoa học kỹ thuật về phân tích, kiểm nghiệm và quản lý chất lượng thuốc, thuốc đông dược – dược liệu và mỹ phẩm.

Copyright 2023 © Bản quyền nội dung thuộc toàn quyền sở hữu của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang

Created by Võ Minh Thắng