1. Vị trí pháp lý

– Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Tiền Giang là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh thuộc Bộ Y tế.

– Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Tiền Giang có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2.  Chức năng

– Trung tâm Kiểm nghiệm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm được sản xuất, tồn trữ, lưu hành, sử dụng tại địa phương theo quy định của pháp luật.

– Kiểm nghiệm chất lượng thuốc, mỹ phẩm và các dịch vụ y tế khác theo các quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ

– Kiểm nghiệm và nghiên cứu kiểm nghiệm các loại nguyên phụ liệu, bao bì, thành phẩm của thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm qua các khâu thu mua, sản xuất, pha chế, bảo quản, lưu hành, sử dụng do các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm gửi tới hoặc lấy mẫu trên địa bàn tỉnh để kiểm tra và giám sát chất lượng;

– Xây dựng phương pháp kiểm nghiệm, hỗ trợ về mặt kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đối với các đơn vị hành nghề thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

– Tổ chức, phối hợp trong nghiên cứu, thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật cấp cơ sở đối với thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước về thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm theo sự phân công của Bộ Y tế; hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm ở địa phương;

– Định kỳ báo cáo Giám đốc Sở Y tế về tình hình chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc giải quyết các trường hợp khiếu nại và tranh chấp về chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc lĩnh vực chuyên môn kiểm nghiệm, tham gia vào việc kiểm tra thực hiện các quy chế, chế độ chuyên môn thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm;

– Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

– Đào tạo, bồi dưỡng và tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành kiểm nghiệm theo quy định;

– Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức và tài sản được giao theo đúng qui định của Nhà nước;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế phân công.

4. Quyền hạn

– Lấy mẫu tại các cơ sở sản xuất, bào chế, thu mua, phân phối, buôn bán, sử dụng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm để kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật;

– Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp tài liệu cần thiết như công thức, quy trình, tiêu chuẩn, phương pháp kiểm nghiệm làm căn cứ để xác định chất lượng thuốc, mỹ phẩm;

– Thẩm định tiêu chuẩn chất lượng thuốc, mỹ phẩm của các cơ sở sản xuất, lưu thông, phân phối trên địa bàn;

– Xác định chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm như công thức, quy trình, tiêu chuẩn, phương pháp kiểm nghiệm, hồ sơ kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật;

– Kết luận về tình trạng chất lượng mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm theo quy định của pháp luật. Tham mưu Sở Y tế về các vấn đề liên quan đến chất lượng thuốc trên địa bàn;

– Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động chuyên môn về kiểm nghiệm, quy trình lấy mẫu, gửi mẫu theo thẩm quyền, phân cấp của Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện các dịch vụ kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm.

Copyright 2023 © Bản quyền nội dung thuộc toàn quyền sở hữu của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang

Created by Võ Minh Thắng