Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2025)

Ngày 27 tháng 02 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Hội nghị cán bộ Ngành Y tế nhằm nêu cao trách nhiệm và tài trí của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện căn dặn của Người, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, nữ hộ sinh, v, v…  cùng những người làm trong ngành Y tế (sau đây gọi tắt là cán bộ y tế) cả nước đã nhắc nhở bản thân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu, chăm sóc người bệnh, xem nỗi đau của bệnh nhân như của chính mình như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “lương y như từ mẫu” để xứng đáng với Tổ quốc.

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu, chăm sóc người bệnh, xem nỗi đau của bệnh nhân như của chính mình như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2025), Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang (Trung tâm) xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2025) với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên cán bộ y tế Ngành Y tế Tiền Giang thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói riêng, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung.
 2. Khơi dậy lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của cán bộ Ngành Y tế Tiền Giang; qua đó nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của Ngành Y tế đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
 3. Các phòng tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ y tế; việc tuyên truyền phát động phải được triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.
 4. Tổ chức các hoạt động thiết thực như: thể thao, văn hóa văn nghệ, v, v… tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024 và năm 2025; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.
 5. Việc thực hiện phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, góp phần tuyên truyền, tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG

 1. Thời gian phát động: Từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 25/12/2024.
 2. Đối tượng:

– Tập thể: Các phòng chức năng.

– Cá nhân: Viên chức, người lao động đang công tác.

3. Nội dung thi đua:

 • Quán triệt sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 19/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 • Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc của công chức, viên chức, người lao động không để vi phạm phải xử lý kỷ luật. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Ngành Y tế nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do UBND tỉnh và Sở Y tế phát động.
 • Tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Trung tâm. Trong đó tập trung thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác nâng cao chất lượng kiểm nghiệm, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào công tác; công tác xử lý đơn, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, v, v … đồng thời đề ra biện pháp cổ vũ, động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua.
 • Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam gắn với việc biểu dương các điển hình, nhân tố mới trong công tác với tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

III. CÔNG TÁC BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG:

Để kịp thời khen thưởng, động viên tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, Trung tâm yêu cầu các phòng, cá nhân căn cứ quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, tiến hành đánh giá, bình xét đề nghị tặng giấy khen của Giám đốc Sở Y tế đối với các tập thể, cá nhân, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc xét khen thưởng:

Ngoài nguyên tắc xét khen thưởng được quy định tại Điều 4, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ, khi xét đề nghị tặng giấy khen còn có các nguyên tắc sau:

– Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn ưu tiên xét khen thưởng cho tập thể không có cá nhân đã bị xử lý kỷ luật.

– Ưu tiên xét khen thưởng cho người lao động. Đối với cá nhân đề nghị xét tặng Giấy khen của của Giám đốc Sở Y tế, yêu cầu đảm bảo tỷ lệ khen thưởng đối với lãnh đạo quản lý không vượt quá 35% trong tổng số cá nhân được đề nghị khen thưởng của đơn vị. Trường hợp tỷ lệ khen thưởng cho người lao động chưa đủ 65% thì đơn vị được xét tỷ lệ lãnh đạo quản lý vượt 35%.

2. Tiêu chuẩn:

a) Tập thể:

Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế được xét tặng cho tập thể trong ngành đạt các tiêu chuẩn sau:

– Trong giai đoạn 2014 – 2024, có 8 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có thành tích tiêu biểu xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua.

– Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024.

– Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Có nhiều hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp về ý nghĩa của kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

b) Cá nhân:

Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế được xét tặng cho cá nhân các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đạt các tiêu chuẩn sau:

– Công tác trong ngành y tế tối thiểu 15 năm trở lên.

– Trong giai đoạn 2014 – 2024, có 5 năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có thành tích tiêu biểu xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua.

– Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024.

– Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Có nhiều thành tích trong công tác tham mưu, chuẩn bị, tổ chức, triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

3. Số lượng và tỷ lệ khen thưởng:

– Tập thể: Tỷ lệ tập thể được xét tặng giấy khen của Giám đốc Sở Y tế không vượt quá 30% trong tổng số khoa, phòng của Trung tâm. 

– Cá nhân: Tỷ lệ cá nhân được xét tặng giấy khen của Giám đốc Sở Y tế không vượt quá 10% trong tổng số biên chế của đơn vị. 

Trên cơ sở các tập thể, cá nhân được khen thưởng, Sở Y tế lựa chọn tập thể, cá nhân đại diện cho các đơn vị để trao tặng giấy khen của Giám đốc Sở Y tế tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

4. Kinh phí khen thưởng: Từ nguồn kinh phí của đơn vị và theo quy định của pháp luật.

5.  Thời gian kiểm tra xét khen thưởng:

– Từ ngày 20/12/2024 đến ngày 24/12/2024, các phòng, cá nhân gửi báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua về Bộ phận tổ chức và Bộ phận tổ chức gửi báo cáo về Sở Y tế từ ngày 25/12/2024 đến ngày 27/12/2024.

– Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 31/12/2024, Trung tâm gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Y tế.

– Từ ngày 02/01/2025 đến ngày 15/01/202, Tổ Giúp việc Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Y tế thẩm định hồ sơ trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Y tế họp xét đề nghị Giám đốc Sở Y tế khen thưởng theo quy định.

6. Hồ sơ khen thưởng: 01 bộ, gồm:

– Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng.

– Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng.

– Danh sách đề nghị khen thưởng (đồng gửi qua email [email protected]).

– Báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân được đề nghị khen thưởng.

Lưu ý: Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về thành tích, tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị khen thưởng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến các phòng và VC, NLĐ được biết và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua này.

2. Bộ phận tổ chức cán bộ phối hợp với các phòng, cá nhân có liên quan: hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Giám đốc để kịp thời chỉ đạo thực hiện; tham mưu Ban Giám đốc tổ chức tổng kết kế hoạch này nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

3. Trang Thông tin điện tử Trung tâm: thường xuyên tuyên truyền phong trào thi đua, gương người tốt việc tốt… để cổ vũ, động viên phong trào thi đua.

4. Trung tâm xét chọn và giới thiệu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu để đề nghị Giám đốc Sở Y tế tuyên dương, khen thưởng.

5. Để phong trào thi đua này đạt hiệu quả cao, có chất lượng cao, đề nghị Công Đoàn cơ sở phối hợp với Trung tâm tổ chức triển khai, phát động phong trào thi đua này rộng rãi đến tất cả các công đoàn.

 • Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ, v, v… tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024 và năm 2025.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, các phòng, cá nhân báo cáo Bộ phận tổ chức để tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc xem xét, quyết định.

Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2025) của Trung tâm, Trung tâm yêu cầu các phòng, cá nhân tổ chức thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định trong kế hoạch./.

Powered By EmbedPress

Copyright 2023 © Bản quyền nội dung thuộc toàn quyền sở hữu của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tiền Giang

Created by Võ Minh Thắng